حضور و غیاب، نرم افزار حضور و غیاب، دستگاه کنترل ترد، دستگاه کنترل تردد مشهد